دکتر رجایی نماینده بجستان و گناباد در مجلس :من مزه نمایندگی را سه چهار ماه اول حضور خودم چشیدم