ارسال بیش از 32000 فقره نامه به صندوق صنعت ، معدن وتجارت