تاکید روحانی بر ضرورت حضور صاحبنظران در امور فرهنگی کشور