واليباليست هاي تيم اميد مسابقه را به شاگردان کواچ واگذار کردند