شهید مطهری با درک شرایط زمانی پاسخگوی نیازهای جامعه بود