کشورهای عربی خلیج فارس پرداخت یارانه‌ها را کاهش دهند