پیروزی آسانترین راه خوشبختی/ چشم امید به آخرین بازمانده‌ها