بمب مدنظر پرسپولیس: قرارداد ندارم، به هر تیمی بخواهم می روم