طرح انتقال آب از سد دوستی، پشتوانه‌ای برای تداوم جریان آب در مشهد