چكاپ دانش‌آموزان سال اولی از خردادماه/ خريد تبلت برای كودكان كم بينا