نامزد اردنی ریاست فیفا: حضور یک نامزد شانس شکست بلاتر را افزایش می دهد