20 هزار میلیارد تومان هزینه سالانه پوشاک خانوارهای ایرانی