92 طرح و پروژه، ره آورد سفر دولت تدبیر و امید به فارس