آقای وزیر لطفا با تحریم‌ها و بایکوت‌های واقعی عرصه فرهنگ مقابله کنید