طرح انتقال آب از سد دوستی پشتوانه‌ای برای تداوم جریان آب درمشهد