روزنامه های زنجیره ای برای رفسنجانی نوشابه باز کردند!