پیاده روی ورزشکار قروه ای با شعار صرفه جویی در مصرف آب