لزوم یکپارچگی تجهیزات آزمایشگاهی با اداره کل ملزومات و تجهیزات پزشکی