رييس جمهوري در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي کتاب: امور فرهنگي از اولويت‌هاي دولت است/ نمايشگا