پرسپولیسی ها در انتظار واریز پول از سوی آقای میلیاردر