وجود مسجد، سبک زندگی مردم آن محله را ارتقا می بخشد