نبود مکانیزم‌های نظارتی درست بر انتخابات به خرید و فروش آراء می‌انجامد