محموله بزرگ کالاي قاچاق در محور لردگان- سميرم متوقف شد