پاسخهای رندانه رفیقدوست به پرسشهای خبرنگاری که می خواست از او علیه هاشمی بشنود /آقای هاشمی چند بار د