اظهارنظرهای متناقض تیم مذاکره کننده موجب کاهش اعتماد عمومی شده است/ علت عدم انتشار فکت شیت را از رئیس