نشست محرمانه مقامات کاخ سفید با کنگره در مورد نحوه لغو تحریم ها