استفاده از مواد دخانی در اولین شهر بدون دخانیات کشور