نخستین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران برگزار می شود