الزام برنامه ششم توسعه؛ در افزایش بازدهی بخش صنعت و بهبود وضعیت نرخ بازده سرمایه‌گذاری