حدود 5/3 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد قصرشیرین پرداخت شد