استفاده از اطلاعات سازماني در پايان نامه ها بدون اخذ مجوز، غيرقانوني است