نمايشگاه بين المللي کتاب با حضور رئيس جمهوري افتتاح شد