دولت با ارائه فکت شیت برگ برنده‌ای را برای خود به دست بیاورد