اینجا محل آموزش بچه های کار است/ خرج آنها؛ روزی فقط ۱۶۰۰ تومان