اصلاح‌طلبان عزم‌شان را برای حضور پررنگ در خبرگان و مجلس جزم کرده اند/همراهی با دولت جزء استراتژی اص