بیش از شش هزار کرمانشاهی در مراسم اعتکاف امسال شرکت کردند