امکانات دولت ومدیریت شهری برای نجات بافت تاریخی بکار گرفته می شود