بازداشت تبعه ترک به جرم اعزام جوانان به سوریه/ایجاد خط دوم امنیتی در مرز تاجیکستان و افغانستان