دین به ما گزاره علمی نمی‌دهد، پشتوانه پیش فرضی ما را تأمین می‌کند