دمشق: نباید در مبارزه با تروریسم روی شورای امنیت و سازمان ملل حساب باز کرد