وظیفه دانشگاه ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت دانشجویان است