هنگام سخن گفتن یا جواب دادن به دیگران چه چیزهایی را باید مراعات كنیم؟