عضو شورای عالی صلح افغانستان: طالبان آماده صلح مشروط است