داستان یک پدیده؛ از صعود تا سقوط، از سقوط تا صعود نیمه تمام