هنر معلم انسان سازی است/ زکات در جای درست هزینه شود