روایت کیهان بهمنی از «دختری که پادشاه سوئد را نجات داد»