خبر سقوط قندوز کذب است/حضور داعش در منطقه قابل تایید نیست