مبارک و خانواده‌اش از مزایای ریاست جمهوری برخوردار می‌شوند