فرماندار دالاهو:هشت میلیارد و500 میلیون ریال برای مقابله با بیماری تب مالت اختصاص یافت