مبارک و خانواده‌ اش از مزایای ریاست جمهوری برخوردار ...